czechpoint.cz
Pardubický kraj
portal.gov.cz
Úřední hodiny:
    Lichý týden
  • Středa 17:00 - 19:00
  • Sudý týden
  • Pondělí 17:00 - 19:00
Tel.: +420 469 663 310
Mail.: obecniurad@micov-susice.cz

Počasí Pardubice - Slunečno.cz
kalendář jmen

TOPlist

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


1. Název
Obec Míčov - Sušice


2. Důvod a způsob založení
Obec Míčov – Sušice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem 15.5.1991.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


3. Organizační struktura


4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

4.3. Úřední hodiny

4.4. Telefonní čísla

4.5. Čísla faxu

4.6. Adresa internetové stránky

4.7. Další elektronické adresy


5. Bankovní spojení
Komerční banka: 10725531/0100 (Komerční banka, a.s.)


6. IČ
00270491


7. Dokumenty

7.1. Seznamy hlavních dokumentů

7.2. Rozpočet


8. Žádosti o informace
Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají


Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů
Lhůty
Termíny
Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Kdo může o informaci požádat Kdo informaci poskytne Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno Další omezení práva na informace Jak se o informaci žádá
Žádost o poskytnutí informace se podává
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Co musí písemná žádost obsahovat
Jaký bude postup povinného subjektu
Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví
Komu se odvolání posílá
Kdo o odvolání rozhodne


10. Příjem žádostí a dalších podání
Obecní úřad Míčov - Sušice


11. Opravné prostředky
Kdo o odvolání rozhodne
Odvolání

Stížnost
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.


12. Formuláře


13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz


14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy
Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

14.2. Vydané právní předpisy
Obec Míčov - Sušice vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření. Úřední deska


15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.


16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv
Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2. Výhradní licence
V současné době nejsou pro Obec Míčov - Sušice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Poskytnuté informace